Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

II. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl

III. Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej przetwarza dane osobowe gromadzone w szczególności:
1. w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników,
2. w procesie wykonywania zadań określonych statutem na rzecz KPRM,
3. w procesie współpracy z kontrahentami i instytucjami,
4. w procesie działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Łańsk”,
5. w procesie ogłaszania i realizacji przetargów na zamówienia publiczne, jako Centralny Zamawiający,
6. w innych procesach związanych z działalnością statutową i własną COAR.

IV. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

1. art. 6 lit a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
2. art. 6 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3. art. 6 lit c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
4. art. 6 lit f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy COAR, podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, wygaśnięcia roszczeń oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych osobowych w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. ich sprostowania,
3. usunięcia,
4. ograniczenia ich przetwarzania,
5. przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądanie realizacji Pani/Pana praw prosimy przesyłać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@centrum.gov.pl lub sekretariat@centrum.gov.pl lub przesyłając pisemne żądanie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora danych (z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Rafał Lipecki
  • e-mail: iod@centrum.gov.pl
  • tel. +48 22 694 64 49