Termomodernizacja budynków należących do COAR i KPRMProjekt “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”

Informujemy, że dnia 10.11.2020 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr POIS.01.03.01-00-0001/20 na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”. Planowana wartość Projektu wynosi 43 019 774,73 zł., z czego wartość dofinansowania udzielonego przez Fundusz Spójności to 29 735 739,99 zł. Budynki będące w zarządzie Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zlokalizowane w Warszawie oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Termin zakończenia realizacji projektu upływa 30.06.2023 r. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym COAR informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych prosimy o kierowanie wszelkich informacji na adres:  https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci  


Podpisanie umowy na realizację Projektu przy udziale Pani Dyrektor COAR oraz Reprezentanta Wykonawcy

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej

21 czerwca 2021 r. pani Ewa Madej-Popiel – Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej: „Centrum”) oraz pan Janusz Kiełczykowski – Prezes Zarządu EUROBUDOWA Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą kompleksowej termomodernizacji 19 budynków należących
do zasobów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Centrum oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przedmiotowa umowa została zawarta w ramach realizacji projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”. Wartość kontraktu wynosi 38 283 000,00 zł brutto, a źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środki własne Centrum. Umowny termin realizacji prac upływa 5 maja 2023 r.
W ramach zawartej umowy zostaną zaprojektowane i zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w zakresie efektywności energetycznej budynków, obejmujące systemy grzewcze i wentylacyjne, a także w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwiększenia izolacyjności termicznej przegród budowlanych, energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego oraz komputerowych systemów zarządzania energią.
Przedmiotowy projekt jest przykładem skutecznego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).