Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.01.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • brak mapy serwisu
 • do opublikowanych na stronie skanów dokumentów udostępniona została wersja alternatywna
 • nie wszystkie elementy strony są dostępne z poziomu przycisku Tab
 • brak możliwości zastopowania elementów zmiennych w czasie
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • występują błędy kodu HTML i CSS
 • brak wyraźnego fokusu
 • w formularzu kontaktowym brak etykiet label
 • mogą występować błędy znaczników Aria

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Dodatkowo dokumenty publikowane na Platformie Zakupowej zamowienia.gov.pl mogą być częściowo niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są to dokumenty bardzo obszerne i złożone
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach

Aktualnie Centrum Obsługi Administracji Rządowej prowadzi prace mające na celu dostosowanie strony centrum.gov.pl do wymogów zawartych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Guzowska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@centrum.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 694 75 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Siedziba COAR mieści się w Budynku A. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od ul. Powsińskiej jest przeznaczone dla gości. Wejście bezpośrednio z chodnika – nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Kancelaria Ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia, pokój nr 003. Pracownik Kancelarii udziela informacji dotyczących lokalizacji pomieszczeń w budynku oraz godzin pracy COAR. Do Kancelarii Ogólnej prowadzi korytarz umożliwiający przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe piętra prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pozostałe budynki mieszczące się przy ul. Powsińskiej 69/71 nie są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest w trakcie uruchamiania usługi tłumacza języka migowego on-line.