O nas

Kim jesteśmy?

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

Najważniejsze informacje o Centrum:

 • posiada osobowość prawną odrębną od Skarbu Państwa, działamy we własnym imieniu
 • jest jednostką sektora finansów publicznych,
 • prowadzi działalność gospodarczą – odbiorcami naszych usług są zarówno podmioty publiczne jak i prywatne,
 • działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych,
 • funkcję organu nadzorczego nad działalnością COAR pełni Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

COAR jest Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej:

 • od 2011 r. prowadzimy i udzielamy zamówień centralnych dla jednostek publicznych, w tym rządowych,
 • dysponujemy kompetentną i doświadczoną kadrą specjalizującą się w prowadzeniu dużych i skomplikowanych zamówień,
 • wykorzystując efekt skali Centrum przyczyniło się do uzyskania wielomilionowych oszczędności środków publicznych.

Co robimy?

Stale pracujemy nad rozwojem Centrum poszerzając zakres naszych usług. Oferta COAR skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej i samorządowej. Jednocześnie jesteśmy gotowi na świadczenie usług na rzecz podmiotów komercyjnych, spoza administracji publicznej. W chwili obecnej, poza działalnością na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), COAR świadczy usługi w następujących obszarach:

 • kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zamówień wspólnych, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów ramowych,
 • obsługa nieruchomości – administrowanie i zarządzanie, wynajem powierzchni biurowych,
 • zapewnienie kompleksowej obsługi szkoleń i konferencji wraz z cateringiem na terenie Warszawy i Łańska (25 km od Olsztyna),
 • wsparcie techniczne – posiadamy szeroki wachlarz usług wspierających, takich jak sprzątanie, help desk informatyczny, obsługa transportowa, poligrafia.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Działalność Statutowa

Celem powołania Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest prowadzenie wskazanej w Statucie COAR działalności podstawowej na rzecz KPRM, której przedmiotem są:
1. usługi, dostawy, roboty budowlane w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM, w zakresie:
 1. zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem,
 2. obsługi administracyjnej, gospodarczej i technicznej, w tym administrowania systemem i siecią teleinformatyczną, w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych,
 3. inwestycji i remontów,
 4. zamówień publicznych,
 5. wydawnictw i poligrafii,
 6. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych uprawnionych osób,
 7. zapewnienia bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla Rządu oraz administracji rządowej, a w zakresie niewykorzystanym na cele szkoleniowo-konferencyjne świadczenie usług wypoczynkowych, z tym że usługi szkoleniowo-konferencyjne stanowić będą dominujący w przedziale roku budżetowego zakres działania;
2. finansowanie lub dofinansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz remontów;
3. prowadzenie wspólnych lub centralnych zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) jak również świadczenie usług wspólnych wynikających z tych zamówień.
Ponadto COAR zapewnia kompleksową obsługę transportową KPRM. Powyższe usługi świadczymy na rzecz KPRM od kilkudziesięciu lat i chcemy dzielić się naszym doświadczeniem z innymi, a szczególnie z administracją publiczną. Poza działalnością podstawową, której odbiorcą zgodnie ze Statutem COAR jest KPRM, prowadzimy działalność dodatkową na rzecz zainteresowanych podmiotów komercyjnych.

Wizja i model zarządzania

COAR jako jednostka sektora finansów publicznych, która spełnia kryteria stawiane przed współczesną administracją publiczną, od kilku lat optymalizuje swoje działania poprzez zarządzanie procesowe. Pozwala ono, podobnie jak w organizacjach biznesowych, na zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji publicznej. Zarządzanie procesowe wpływa na sprawne stosowanie standardów kontroli zarządczej w Centrum, jak również efektywne stosowanie narzędzi monitorujących poziom kontroli zarządczej w naszej instytucji. Nieustannie pracujemy nad jak najwyższymi standardami kontroli zarządczej i zawsze mając w pamięci, że kontrola zarządcza to kultura funkcjonowania instytucji.  

Wizja Centrum Obsługi Administracji Rządowej to:

 • jednostka samofinansująca, stabilna finansowo,
 • rozpoznawalna marka centrum logistycznego,
 • dostawca wysokiej jakości usług z kompetentną i zaangażowaną kadrą,
 • partner i aktywny uczestnik centralizacji usług dla administracji rządowej.
 

Rys Historyczny

Centrum jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną na mocy zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • już w 1960 roku rozpoczęło swoją działalność, gdy funkcjonowało jako Baza Techniczna Urzędu Rady Ministrów,
 • od 25 września 1990 roku działało jako Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Rady Ministrów,
 • 1 stycznia 1997 roku zostało przemianowane na Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (z charakterystycznym logo GP),
 • od 14 sierpnia 2002 roku działało jako Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • od dnia 31 grudnia 2010 roku działało jako Centrum Usług Wspólnych po przekształceniu z gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej,
 • od dnia 1 stycznia 2017 roku kontynuuje działalność pod nazwą Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Nasze główne obszary wykonywanej działalności obejmują:

administrowanie i zarządzanie
siedzibą KPRM,

obsługę Kompleksu
Recepcyjno-Wypoczynkowego „Łańsk”,

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych
o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze centralnego
zamawiającego, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów
ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej,

świadczenie innych usług np. zarządzania nieruchomościami,
transportowych, wynajmu mieszkań, informatycznych,
teletechnicznych, poligraficznych,  szkoleniowo-konferencyjnych i
gastronomicznych.